Gimnazjum nr 2 w Chełmie im. ks. Zygfryda Berezeckiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Witamy na naszej stronie!

 
 

Nasza szkoła realizuje projekt pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

w ramach Priorytetu III Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.03.05.00-00-027/13-00 zawartej w dniu 15.10.2013r. pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Miastem Chełm i skierowany jest do 2 przedszkoli i 13 szkół dla dzieci i młodzieży (w tym:. 5 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 1 zasadniczej szkoły zawodowej, 1 technikum, 2 liceów ogólnokształcących), oraz nauczycieli w nich zatrudnionych (ogółem 380 uczestników indywidualnych).

Okres realizacji projektu:
01.10.2013 – 31.08.2015
Źródło finansowania projektu:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
Europejski Fundusz Społeczny – 85%
Budżet państwa – 15%

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego Programu Wspomagania Szkół Miasta Chełm w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01 października 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.  w 13 szkołach i 2 przedszkolach, obejmując 380 nauczycieli/lek, w tym 15 dyrektorów.

Do celów szczegółowych projektu należą:

Wzrost kompetencji nauczycieli przedszkoli oraz szkół I-III etapu edukacyjnego Miasta Chełm, uczestniczących w projekcie, w obszarach objętych wsparciem w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
Poprawa jakości współpracy kadry pedagogicznej Miasta Chełm uczestniczącej w projekcie, w aspekcie doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
Wzrost rzetelności diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli z Miasta Chełm uczestniczących w projekcie, w zakresie doskonalenia nauczycieli placówki w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez opracowanie rocznych planów wspomagania w okresie od 01.10.2013-31.07.2015 opartych na wynikach pogłębionej walidacji podjętych działań.

 

Poniżej prezentujemy kolejne programy  realizowane w naszej szkole

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ OSTATNIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZ. 15.30 - 16.15


1. Blicharz Robert matematyka
2. Borek Monika doradztwo zawodowe
3. ks. Domiński Józef religia
4. Drozda Marzena zaj. techniczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
5. Fisz Bożena język polski
6. Radzieńczak Sylwia religia
7. Kapica Tadeusz historia, wos
8. Kidała Dorota język francuski
9. Korziuk Magdalena język angielski
1
0. Kwiatek-Daniluk Urszula pedagog
1
1. Lepianko-Grzywna Małgorzata wychowanie do życia w rodzinie
1
2. Martyniuk Magdalena język niemiecki
1
3. Młynarska Dorota wychowanie fizyczne
1
4. Moskal Magdalena język polski
1
5. Olszak Violetta psycholog-konsultacje w godzinach pracy pracy     
1
6. Podgórska Małgorzata chemia
1
7. Prystupa Bożena matematyka
1
8. Raczyńska-Cyfra Agnieszka język niemiecki, język angielski
19
. Sokół-Dobrzańska Barbara muzyka, plastyka, zaj. artystyczne
2
0. Szymańska Maryla geografia
2
1. Śniatkowski Artur fizyka, zaj. techniczne
2
2. Tarnowski Robert wychowanie fizyczne
2
3. Turowski Tomasz wychowanie fizyczne
2
4. Wojtczak Śnieżana język angielski, język rosyjski
2
5. Kosmala Małgorzata biologia


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego