Gimnazjum nr 2 w Chełmie im. ks. Zygfryda Berezeckiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Witamy na naszej stronie!

Uwaga! Konkurs
Więcej informacji w zakładce Doradca zawodowy

REGULAMIN JUBILEUSZOWEGO XXV  MIEDZYNARODOWEGO  BIEGU  „NIEPODLEGŁOŚCI ”
Organizator:   Miejski Szkolny Związek Sportowy  w Chełmie
Współorganizator: Urząd Miasta Chełm
, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie, Miejski Klub Sportowy „AGROS” w Chełmie, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie
 
Biuro zawodów: Świetlica Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
, ul. Brzozowa  9, Biuro zawodów prowadzą nauczyciele W-F  z  ZSO nr 7, w Chełmie.

Miejsce zawodów: Park Miejski ul. Armii Krajowej  /na przeciwko hotelu „Kamena”/

Zgłoszenia:  
Zgłoszenia szkół z terenu miasta przyjmowane będą w MSZS w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15a, e-mail: mszswchelmie@wp.pl w terminie do dnia  03.XI. br., pozostali w dniu zawodów w biurze zawodów do godz. 900. Szkoły, które nie uiściły składki rejestracyjnej  do MSZS opłacają startowe w wysokości 5 zł od osoby.

Klasyfikacja: Sklasyfikowani będą wszyscy, którzy ukończą bieg zgodnie
z regulaminem. Obowiązuje klasyfikacja dziewcząt i chłopców  w następujących kategoriach wiekowych:

Roczniki        
         dziewczęta      chłopcy
SP - 2004-  i młodsi
500 m            500 m
SP - 2002 - 2003      1000 m
        1000 m
G - 1999 - 2001       
1000 m        1300 m
SPG - 1994 - 1998    1300 m   
     1300 m

START:  CZWARTEK   06  LISTOPADA   2014 r. GODZ.  1000
Nagrody:
Przewidziano medale, nagrody i dyplomy za miejsca I –VI w kategoriach wiekowych. Puchary dla najlepszych szkół za łączną  punktację drużynową dziewcząt i chłopców.
Punktacja szkół: 1 miejsce  10 pkt., 2 miejsce 9 pkt., 3 m.-8 pkt., od 4 – 8 m.- 6 pkt., 9-15m.-4pkt., 16-25m.-3pkt., 26-35m.-2pkt., 36-50m.-1pkt.

Sprawy różne: Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, młodzież za pisemną zgodą rodziców lub szkół (lista zgłoszeń). Przewidziano parking dla środków transportu przy ul. Armii Krajowej / obok Miejskiego Parku./ Organizator nie zapewnia szatni. W sprawach nie ujętych  w regulaminie decyduje organizator.

Nasza szkoła realizuje projekt pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

w ramach Priorytetu III Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.03.05.00-00-027/13-00 zawartej w dniu 15.10.2013r. pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Miastem Chełm i skierowany jest do 2 przedszkoli i 13 szkół dla dzieci i młodzieży (w tym:. 5 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 1 zasadniczej szkoły zawodowej, 1 technikum, 2 liceów ogólnokształcących), oraz nauczycieli w nich zatrudnionych (ogółem 380 uczestników indywidualnych).

Okres realizacji projektu:
01.10.2013 – 31.08.2015
Źródło finansowania projektu:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
Europejski Fundusz Społeczny – 85%
Budżet państwa – 15%

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego Programu Wspomagania Szkół Miasta Chełm w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01 października 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.  w 13 szkołach i 2 przedszkolach, obejmując 380 nauczycieli/lek, w tym 15 dyrektorów.

Do celów szczegółowych projektu należą:

Wzrost kompetencji nauczycieli przedszkoli oraz szkół I-III etapu edukacyjnego Miasta Chełm, uczestniczących w projekcie, w obszarach objętych wsparciem w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
Poprawa jakości współpracy kadry pedagogicznej Miasta Chełm uczestniczącej w projekcie, w aspekcie doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
Wzrost rzetelności diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli z Miasta Chełm uczestniczących w projekcie, w zakresie doskonalenia nauczycieli placówki w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez opracowanie rocznych planów wspomagania w okresie od 01.10.2013-31.07.2015 opartych na wynikach pogłębionej walidacji podjętych działań.

 

Poniżej prezentujemy kolejne programy  realizowane w naszej szkole

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ OSTATNIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZ. 15.30 - 16.15


1. Blicharz Robert matematyka
2. Borek Monika doradztwo zawodowe
3. ks. Domiński Józef religia
4. Drozda Marzena zaj. techniczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
5. Fisz Bożena język polski
6. Radzieńczak Sylwia religia
7. Kapica Tadeusz historia, wos
8. Kidała Dorota język francuski
9. Korziuk Magdalena język angielski
1
0. Kwiatek-Daniluk Urszula pedagog
1
1. Lepianko-Grzywna Małgorzata wychowanie do życia w rodzinie
1
2. Martyniuk Magdalena język niemiecki
1
3. Młynarska Dorota wychowanie fizyczne
1
4. Moskal Magdalena język polski
1
5. Olszak Violetta psycholog-konsultacje w godzinach pracy pracy     
1
6. Podgórska Małgorzata chemia
1
7. Prystupa Bożena matematyka
1
8. Raczyńska-Cyfra Agnieszka język niemiecki, język angielski
19
. Sokół-Dobrzańska Barbara muzyka, plastyka, zaj. artystyczne
2
0. Szymańska Maryla geografia
2
1. Śniatkowski Artur fizyka, zaj. techniczne
2
2. Tarnowski Robert wychowanie fizyczne
2
3. Turowski Tomasz wychowanie fizyczne
2
4. Wojtczak Śnieżana język angielski, język rosyjski
2
5. Kosmala Małgorzata biologia


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego