Gimnazjum nr 2 w Chełmie im. ks. Zygfryda Berezeckiego

Idź do spisu treści

Menu główne

 

Witamy na naszej stronie!

STYPENDIUM SZKOLNE 2014/2015
W roku szkolnym 2014/2015 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposoby wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm" podjęty uchwałą nr XXX/346/13 Rady Miasta Chełm z dnia 14 maja 2013 roku.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane i przyjmowane w kasie stołówki szkolnej - osoba odpowiedzialna - Elżbieta Szponar - intendent.
Wydawanie wniosków rozpocznie się od 1 września 2014 roku.
Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2014 roku.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto.
Tekst uchwały dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Chełm - www.chelm.pl

 

Nasza szkoła realizuje projekt pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

w ramach Priorytetu III Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.03.05.00-00-027/13-00 zawartej w dniu 15.10.2013r. pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Miastem Chełm i skierowany jest do 2 przedszkoli i 13 szkół dla dzieci i młodzieży (w tym:. 5 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 1 zasadniczej szkoły zawodowej, 1 technikum, 2 liceów ogólnokształcących), oraz nauczycieli w nich zatrudnionych (ogółem 380 uczestników indywidualnych).

Okres realizacji projektu:
01.10.2013 – 31.08.2015
Źródło finansowania projektu:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
Europejski Fundusz Społeczny – 85%
Budżet państwa – 15%

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego Programu Wspomagania Szkół Miasta Chełm w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01 października 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.  w 13 szkołach i 2 przedszkolach, obejmując 380 nauczycieli/lek, w tym 15 dyrektorów.

Do celów szczegółowych projektu należą:

Wzrost kompetencji nauczycieli przedszkoli oraz szkół I-III etapu edukacyjnego Miasta Chełm, uczestniczących w projekcie, w obszarach objętych wsparciem w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
Poprawa jakości współpracy kadry pedagogicznej Miasta Chełm uczestniczącej w projekcie, w aspekcie doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
Wzrost rzetelności diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli z Miasta Chełm uczestniczących w projekcie, w zakresie doskonalenia nauczycieli placówki w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez opracowanie rocznych planów wspomagania w okresie od 01.10.2013-31.07.2015 opartych na wynikach pogłębionej walidacji podjętych działań.

 

Poniżej prezentujemy kolejne programy  realizowane w naszej szkole

 
 
 
 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ OSTATNIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZ. 15.30 - 16.15


1. Wojtczak Śnieżana język rosyjski
2. Blicharz Robert matematyka
3. Borek Monika doradztwo zawodowe
4. ks. Domiński Józef religia
5. Drozda Marzena zaj. techniczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
6. Fisz Bożena język polski
7.
Radzieńczak Sylwia religia
8. Kapica Tadeusz historia, wos
9. Kidała Dorota język francuski
10. Korziuk Magdalena język angielski
11. Kwiatek-Daniluk Urszula pedagog
12. Lepianko-Grzywna Małgorzata wychowanie do życia w rodzinie
13. Martyniuk Magdalena język niemiecki
14. Młynarska Dorota wychowanie fizyczne
15. Moskal Magdalena język polski
16. Olszak Violetta psycholog-konsultacje w godzinach pracy pracy     
17. Podgórska Małgorzata chemia
18. Prystupa Bożena matematyka
19. Raczyńska-Cyfra Agnieszka język niemiecki, język angielski
20. Sokół-Dobrzańska Barbara muzyka, plastyka, zaj. artystyczne
21. Szymańska Maryla geografia
22. Śniatkowski Artur fizyka, zaj. techniczne
23. Tarnowski Robert wychowanie fizyczne
24. Turowski Tomasz wychowanie fizyczne
25. Wojtczak Śnieżana język angielski
26.
KOsmala Małgorzata biologia


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego